Noteikumi

Lai "Lapsu ciems" spētu nodrošināt patīkamu un mierpilnu atpūtu, lūdzam Jūs iepazīties ar iekšējiem kārtības un drošības noteikumiem!

Rezervācija

Pakalpojumus iespējams rezervēt e-pastā vai pa tālruni.
Lai veiktu garantētu rezervāciju, apmeklētājiem jāveic iemaksa 50% apmērā no pakalpojumu cenas.
Apmeklētājs pilnā apmērā norēķinās par pakalpojumiem ierodoties vai veicot pārskaitījumu iepriekš.
Rezervāciju iespējams pārcelt, par to brīdinot saimniekus 14 dienas pirms rezervācijas dienas.
Ja rezervācijas iemaksa netiek veikta noteiktajā termiņā, saimnieki patur tiesības veikt jaunu rezervāciju.
Ja apmeklētājs rezervācijas dienā neierodas, iemaksātā rezervācijas maksa netiek atgriezta.
Rezervējot pakalpojumu, apmeklētāji apstiprina piekrišanu reģistrācijas un iekšējiem kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot.

Reģistrēšanās

Pierakstīšanās no plkst.15.30 izrakstīšanās līdz plkst.12.00, ja iepriekš nav saskaņoti citi laiki ar saimniekiem.
Kempinga apmeklētāju pienākums ir, līdz pakalpojuma nolīgtā laika beigām uzaicināt saimniekus pieņemt iznomāto mājiņu un/vai inventāru.
Lai neradītu neērtības citiem, apmeklētājam kategoriski aizliegts uzkavēties kempingā ilgāk par nolīgto laiku.
Ja apmeklētājs plāno uzkavēties ilgāk par nolīgto laiku, par to laicīgi jābrīdina un jāsaskaņo(ja tas iespējams) ar saimniekiem. Šajā gadījumā saimnieki patur tiesības pieprasīt papildus maksu.

iekšējie kārtības noteikumi

Lai nodrošinātu apmeklētāju mieru un atpūtu, “Lapsu ciemā” nav paredzēts skaļi klausīties mūziku, vai citādi skaļi trokšņot.
Ērtības un drošības nolūkos, automašīnas novietošanu teritorijā jāsaskaņo ar saimniekiem.
Uzturēšanās “Lapsu ciema” teritorijā paredzēta tikai apmeklētājiem.
Ugunskurus atļauts kurināt tikai “ugunskuru” vietās.
Teritorijā aizliegts ievest iročus, strauji degošas- uzliesmojošas vielas, narkotikas.
Kategoriski aizliegts smēķēt mājiņās, kā arī traucējot citiem apmeklētājiem. Izsmēķus kārtīgi nodzēšot izmest tam paredzētās vietās.
Apmeklētājiem jāievēro vispārpieņemtās uzvedības normas un savstarpējo attiecību kultūra.
Teritorijā un mājiņās jāievēro kārtība. Nedrīkst piesārņot dabu. Atstājot kempingu, aiz sevis jāsavāc atkritumi un jāizmet tos atkritumu konteinerā.
Apmeklētāju pienākums ir saudzēt “Lapsu ciema” inventāru, dabu un ēkas. Aizliegts iznest no mājiņām mēbeles un inventāru. Par materiāliem zaudējumiem atbildīgā persona atbild pilnā apmērā.
Kempinga apmeklētāju pienākums ir līdz pakalpojuma nolīgtā laika beigām, uzaicināt saimniekus pieņemt iznomāto mājiņu un/vai inventāru.
Iepriekš saskaņojot ar saimniekiem, teritorijā drīkst atrasties miermīlīgi, potēti mājdzīvnieki. Mājdzīvniekus jātur pie pavadas un nedrīkst atstāt bez uzraudzības.
“Lapsu ciems” neuzņemas nekāda veida atbildību par apmeklētāju personīgajām mantām.
Lūgums informēt saimniekus par novērotajiem trūkumiem vai nepilnībām.
Ja ierašanās brīdī konstatēti bojājumi, nekavējoties par to brīdināt saimniekus.
Saimnieki drīkst ieiet mājiņā bez apmeklētāja klātbūtnes lai novērstu avāriju vai neatliekamus bojājumus.

Vispārīgi drošības noteikumi peldoties vai braucot ar laivu

– Nav ieteicams vienam doties peldēties. Ja uz ūdens radīsies problēmas, līdzās var nebūt
citu cilvēku, kas spētu ekstremālā situācijā palīdzēt.
– Pirms peldēšanās vai vizināšanās ar laivu savlaicīgi brīdini savus biedrus, ja neproti labi
peldēt. Pirms vizināšanās ar laivu neaizmirsti uzvilkt glābšanas vesti.
– Nepārvērtē savus spēkus! Dižošanās ar to, ka vari aizpeldēt vistālāk vai pārpeldēt pāri
upei, nav tā vērta, lai riskētu ar savu dzīvību. Turklāt, ja iepriekšējā sezonā varēji
pārpeldēt upi, tas vēl nenozīmē, ka fiziskā sagatavotība ir tāda, ka vari to izdarīt arī
šobrīd.
– Pirms ieej ūdenī, brīdini krastā palikušos par to, cik ilgi un tālu esi plānojis peldēt, vai esi
paredzējies nirt zem ūdens.
– Nepazīstamā vietā uzreiz nedrīkst lēkt ūdenī! Vispirms pārliecinies, vai ūdens tilpnes
gultnē nav kādi akmeņi, nogrimuši asi priekšmeti, pret kuriem, lecot no augstuma, vari
gūt savainojumus.
– Ja esi pārkarsis saulē, ūdenī jāiet lēnām, lai nebūtu strauja ķermeņa temperatūras
maiņa, jo var sākties krampji.
– Peldēties stipra vēja vai negaisa laikā ir bīstami! Nakts nav labākais peldēšanās laiks, jo
aizpeldot tālāk no krasta, var apjukt un zaudēt orientēšanās spējas, lai atgrieztos
atpakaļ.
– Atrodoties uz matrača vai peldriņķa nevajadzētu peldēt tālu no krasta, jo negaidot
piepūšamais peldlīdzeklis var saplīst vai arī vējš var iepūst dziļumā, aiznest pa straumi.
– Pirms nodarbojies ar kādu no ūdens sporta veidiem vai vienkārši vizinies ar laivu, kuteri
vai kādu citu peldlīdzekli, neaizmirsti uzvilkt glābšanas vesti!
– Nepārvērtē savas spējas! No krampjiem ūdenī neviens nav pasargāts.
– Peldēt nepratējiem uz ūdens palīdzēs noturēties tikai speciālā peldveste. Savukārt
piepūšamie peldlīdzekļi (riņķi, matracīši, bumbas u.c.) noder tikai rotaļām.
– Ja dodies līdzi izbraukumā ar laivu vai plostu, obligāti jāvelk drošības veste. Taču
peldlīdzekļos neizmanto „drošības jostas”, lai nepārkristu pāri malai. Ja gadījumā laiva
apgāzīsies, tad Tu atradīsies zem ūdens.
– Ūdenī nevajag jokojoties skaļi saukt «Palīgā! Slīkstu!», jo situācijā, kad tiešām būs
vajadzīga palīdzība, neviens vairs nepievērsīs uzmanību.
– Slīcēja glābšana var apdraudēt pašu glābēju, tādēļ, pirms glābšanas uz ūdens jānovērtē
situācija un savas iespējas. Slīcēju var glābt tikai cilvēks, kurš labi apguvis peldēšanas
tehniku un zina paņēmienus, kā satvert cietušo un izvilkt to krastā.
– Visdrošākā ir glābšana no krasta, nelaimē nonākušajam pametot virvē iesietu glābšanas
riņķi. Noderēs arī bumba vai kādi citi peldoši priekšmeti, kuri slīkstošajam palīdzētu
noturēties virs ūdens.
– Ja esi nelaimes aculiecinieks, centies pēc iespējas labāk iegaumēt notikuma vietu,
izmantojot orientierus gan uz ūdens, gan krastā, lai varētu glābējiem precīzāk norādīt
vietu, kur notikusi nelaime.
– Nelaimes gadījumā nekavējoties izsauc glābējus pa tālruni 112. Pēc iespējas
precīzāk norādi nelaimes vietas koordinātes un piebraukšanas iespējas. Glābēji jāsagaida
un jānorāda cietušā atrašanās vieta.